Activiteiten

 • Het bieden van ondersteuning aan mensen uit de doelgroep vanuit de Steun- en InformatiePunten GGz
 • Het aan de orde stellen van GGz-onderwerpen op de daartoe geëigende plaatsen.
 • Het opzetten van begeleidings- cq. integratietrajecten die mensen uit de doelgroep leiden naar de reguliere
  arbeidsmarkt, indien mogelijk door middel van het functioneren als vrijwilliger bij een van de Steunpunten.
 • Het als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen opzetten en uitvoeren van vernieuwende projecten.
 • Het vormgeven van contacten met cliënten- en patiëntenorganisaties.
 • Het behartigen van de belangen van de doelgroep en het functioneren als gesprekspartner op provinciaal en
  gemeentelijk niveau en andere relevante overlegstructuren.
 • Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de diverse GGz-hulpverleningsorganisaties.
 • Het verstrekken van de Crisiskaart aan kwetsbare burgers van Flevoland.
 • Het oprichten van het regionale samenwerkingsproject Cliënt in de Hoofdrol.
 • Het behartigen van de belangen voor mensen met een GGZ-rugzakje.